Siz arayın biz gelelim…

dernek_ic_denetim_raporu_ornegi

DERNEK İÇ DENETİM RAPORU REHBERİ        

    I. GENEL BİLGİLER

             1.01. Amaç ve Kapsam

            Bu rehberin amacı, Dernek Genel Kurulu, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılacak denetim sırasında; öncelikle dikkat edilmesi gereken konuları belirlemektedir.

            1.02. Hukuki dayanak

            Bu rehber, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 9 uncu maddesi dayanılarak hazırlanmıştır.

            1.03. Tanımlar

            Bu rehberde geçen;     

             Genel Kurul          : Derneğe kayıtlı üyelerin oluşturduğu ve derneğin en yetkili                                                        karar organını,

Yönetim Kurulu      : Derneklerin genel kurullarında yönetim kuruluna seçtikleri                                                       üyeleri,

Denetim Kurulu      : Derneklerin genel kurullarında denetim kuruluna seçtikleri üyeleri,

Dernek                  : 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernek ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyon ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,

Dernekler Birimi    : İl Dernekler Müdürlüğü ve İlçe Dernekler Büro Şefliğini,

Rapor                   : Dernek İç Denetim Raporunu

İfade eder.

II. DERNEKLERİN DENETLENMESİNDE İNCELENECEK KONULAR

             2.01. Dernek Üyelik İşlemleri

Türk Medeni Kanununun 64 maddesi gereğince;

a)  Üyelik başvurularının yazılı olarak yapılıp yapılmadığı,

b)  Bu başvuruların yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanıp bağlanmadığı,

c)  Sonucun başvuru sahibine yazılı olarak bildirilip bildirilmediği,

 2.02. Genel kurul toplantıları

  Türk Medeni Kanununun 62, 72, 83 ve 98 inci maddeleri ve Dernekler Yönetmeliğinin 12, 16 ve 17 nci maddeleri gereğince;

a) Derneğin olağan genel kurul toplantısını tüzüğünde belirtilen zamanda ve yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapıp yapmadığı,

b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına hazirun listesinde yer verilip verilmediği,

c) Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantı usulü ve toplantılarda karar alınması ve toplantıların yapılması ile ilgili diğer konularda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve dernek tüzüğünde bulunan hükümlere uyulup uyulmadığı,

ç) Dernek Federasyona, Federasyon Konfederasyona üye ise üye olduğu üst kuruluşta kendisini temsil edecek en az üç üyesini genel kurulunda seçip seçmediği,

ç) Varsa, şubelerin olağan genel kurul toplantılarını, tüzüğünde aksine bir hüküm belirtilmemişse, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlayıp tamamlamadığı,

d)  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve eklerinin mülki idare amirliğine, şubeler tarafından ayrıca genel merkezlerine bildirilip bildirilmediği,

            2.03. Dernek faaliyetleri

            Türk Medeni Kanunun 90 ıncı, Dernekler Kanunun 30 uncu maddesi gereğince derneğin;

a)  Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunup bulunmadığı,

b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunup bulunmadığı,

c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunup bulunmadığı ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açıp açmadığı, üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanıp kullanmadığı,

            2.04. Yurt dışından yardım alma

Dernekler Kanununun 21 ve Dernekler Yönetmeliğinin 18 – 21 inci maddeleri gereğince;

a) Derneğin yurtdışından yardım alıp almadığı,

b) Yurt dışından nakdi yardım alınması durumunda bunun bankalar aracılığıyla alınması zorunluluğuna uyulup uyulmadığı,

c) Derneğin varsa, yurtdışından aldıkları ayni veya nakdi yardımlar için Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan EK- 4 formu ile mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunup bulunmadığı,

ç) Söz konusu yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, (varsa, yurt dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılan protokol, sözleşme ve benzerlerinde öngörülen şartlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı),

            2.05. Derneğin defterleri ve kayıt yöntemleri

            Dernekler Kanunun 11 ve Dernekler Yönetmeliğinin 31 – 37 nci maddeleri gereğince, işletme veya bilanço esasına göre defter tutan derneğin, tutulması zorunlu olan ve aşağıda belirtilen defterlerin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 2006/1 ve 2007/2 sayılı Tebliğlerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak;

             a) İşletme hesabı esasında defter tutulması halinde,

a.1) Karar Defterine yönetim kurulu kararlarının tarih ve numara sırasına göre yazılıp yazılmadığı ve karar yeter sayısına uyularak alınan kararların toplantıya katılan üyelerce imzalanıp imzalanmadığı,

a.2) Üye Kayıt Defterine üyelerin kimlik bilgilerinin, derneğe giriş ve çıkış tarihlerinin işlenip işlenmediği,

a.3) Evrak Kayıt Defterine gelen ve giden evrakların tarih ve numarası ile kaydedilip kaydedilmediği, gelen evrakın asıllarının, giden evrakın suretlerinin ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısının alınmak suretiyle dosyada saklanıp saklanmadığı,

a.4) Demirbaş Defterine, derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerlerin kaydedilip kaydedilmediği ve kullanım süreleri dolanların kayıttan düşürülüp düşürülmediği,

a.5) İşletme Hesabı Defterine dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderlerin açık ve düzenli olarak işlenip işlenmediği,

a.6) Dernek tarafından bastırılan alındı belgelerinin, Alındı Belgesi Kayıt Defterine işlenip işlenmediği,

            b) Bilanço esasında defter tutulması halinde,

b.1) Yukarıdaki maddenin (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde belirtilen defterleri usulüne uygun tutup tutmadıkları,

b.2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defterinin Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılıp yapılmadığı,

            c) Her iki usule göre de defter tutulması halinde,

c.1) Yukarıda belirtilen ve tutulması zorunlu olan defterlerin notere veya dernekler birimlerine onaylattırılıp onaylattırılmadığı,

c.2) Tutulması zorunlu olan defter, belge ve bunlarla ilgili dosyaların düzenli olarak muhafaza edilip edilmediği,

c.3) Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine başvurularak zayi belgesinin alınıp alınmadığı,

            2.06. Derneğin giderleri

            Türk Medeni Kanununun 90, Dernekler Kanunun 11 ve Dernekler Yönetmeliğinin 38 – 41 inci maddeleri gereğince;

a) Dernek harcamalarının derneğin amacına uygun olarak, dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına istinaden yapılıp yapılmadığı,

b) Harcama belgelerinin Denekler Yönetmeliğinde öngörülen fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası ve gider makbuzu ile yapılıp yapılmadığı,

c) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için Ayni Yardım Teslim Belgesi; kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için ise Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenlenip düzenlenmediği,

ç) Dernek tarafından kullanılan alındı, harcama ve diğer belgelerin; özel kanunlarında belirtilen süreler saklı kalmak üzere, düzenli olarak beş yıl süreyle saklanıp saklanmadığı,

d) Derneğin tuttuğu defter esasına göre, yıl sonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu veya Bilanço ve Gelir Tablosu düzenleyip düzenlemediği,

e) Derneğin gelir ve gider kayıtlarına ve bunlara ilişkin belgelere göre; dönem içindeki gelir ve giderler, önceki dönemden devir, banka, kasa, varsa borç ve alacak ve benzeri ile ilgili hesaplar arasında mutabakat bulunup bulunmadığı,

2.07. Alındı belgeleri

            Dernekler Kanunun 11 ve Dernekler Yönetmeliğinin 42 – 47 nci maddeleri gereğince;

a)  Dernek tarafından bastırılan alındı belgesi ciltlerinin usulüne uygun olarak bastırılıp bastırılmadığı,

b) Matbaadan teslim alınma sırasında, Alındı Belgelerinin, cilt seri ve sıra numarası ile başka herhangi bir yerinde hatası bulunup bulunmadığının sayman üye tarafından kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınıp alınmadığı,

c) Alındı belgelerinin eski ve yeni saymanlar arasında bir tutanak ile devir teslimi yapılıp yapılmadığı,

ç) Dernek gelirlerinin, alındı belgesi veya bankalar aracılığıyla toplanıp toplanmadığı ve bu belgelerin ilgili defterlere kaydedilip kaydedilmediği,

d) Dernek adına gelir tahsil etmeye yetkili olan kişilerin, tahsil ettikleri paraları otuz gün içinde veya tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, (Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre artırılır.) bu süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim edip etmedikleri veya derneğin banka hesabına yatırıp yatırmadıkları,

e) Dernek adına gelir tahsil eden kişi veya kişilerin, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, bu kişiler adına dernek yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanan yetki belgesinin düzenlenip düzenlenmediği,

f)   Dernek tarafından düzenlenen yetki belgelerinin birer suretinin dernekler birimine verilip verilmediği,

g) Yetki Belgesi düzenlenen kişi veya kişilerin görevinden ayrılması, ölümü, görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin yönetim kuruluna bir hafta içerisinde teslim edilip edilmediği,

ğ)  Alındı belgelerinin, yönetim kurulu kararı ile yetki verilen kişilerce düzenlenip düzenlenmediği,

            2.08. Dernek lokali

            Derneğin, üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan lokali varsa;

a) Dernekler Kanunun 26 ve Dernekler Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi gereğince, lokal olarak açılan yere mülki idare amirliğince “Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi” nin verilip verilmediği,

b)  Dernekler Yönetmeliğinin 60 ncı maddesi gereğince;

b.1) Dernek yönetim kurulu kararıyla lokal sorumlu müdürü tayin edilerek mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği,

b.2) Lokal sorumlu müdürünün değiştirilmesi durumunda, değişikliğin onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği,

c)  Dernekler Yönetmeliğinin 61 inci maddesi gereğince;

c.1) Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmadığı,

c.2) Lokalde alkollü içki kullanılmasına mülki idare amirliğince izin verilip verilmediği,

ç) 31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alkollü içki satış belgesi alınıp alınmadığı ve bu belgenin yıllık uzatma işleminin yapılıp yapılmadığı,

d)  Dernekler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi gereğince, dernek yönetim kurulu tarafından hazırlanan “Lokal Yönergesi”nin bulunup bulunmadığı,

e)  Dernekler Yönetmeliğinin 66 ve 67 nci maddelerinde belirtilen yasaklara uyulup uyulmadığı (Kumar oynatılması; lokalin umuma açık yer durumuna lokal yönergesine aykırı hareket edilmesi; lokalde uyuşturucu madde imal edilmesi, satılması, kullanılması veya bulundurulması; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah bulundurulması veya satılması; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulması.)

f)   5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince;

f.1) Dernek lokalinde üyelere mal ve hizmet arzı yapılması durumunda, lokal işletmesinin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilip ettirilmediği,

f.2) Lokalde ücretli olarak çalıştırılan kişilere ait prim ve vergilerin ilgili kurumlara yatırılıp yatırılmadığı,

g) Yönetim Kurulunca lokal kimlik kartları ile misafir kartlarının düzenlenip düzenlenmediği,

2.09. Derneğin diğer tesisleri

Dernekler Kanununun 26 ncı maddesi gereğince;

a) Derneğin lokal dışında başka bir tesisinin bulunup bulunmadığı,

b) Varsa, bu tesislerin açılmasına ilişkin gerekli izinlerin alınıp alınmadığı, alınan izin belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilip verilmediği,

            2.10. Derneğin sandığı

            Dernekler Kanununun 12 ve Dernekler Yönetmeliğinin 72 – 82 nci maddeleri gereğince, varsa;

a) Dernek sandığının Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak kurulup kurulmadığı,

b) Dernek üyesi olmayan kişilerin sandık üyesi olarak kabul edilip edilmediği,

c) Sandık organlarının oluşturulup oluşturulmadığı,

ç) Sandık genel kurullarının zamanında yapılıp yapılmadığı,

d) Sandığa ait defterlerin tutulup tutulmadığı,

e)  Dernekler Yönetmeliğinin ONBİRİNCİ BÖLÜMÜ’nde belirlenen diğer esas ve usullere uyulup uyulmadığı,

            2.11. Beyanname

            Dernekler Kanununun 19 ve Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddeleri gereğince,

a) Derneğin yönetim kurulu başkanı tarafından her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK-21 Dernek Beyannamesinin mülki idare amirliğine, şube yönetim kurulu başkanı tarafından ise ayrıca genel merkezlerine verilip verilmediği,

b)Beyannamelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, dernek kayıtlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir tutarsızlığın bulunup bulunmadığı,

            2.12. Ortak projeler

            Dernekler Kanununun 10 ve Dernekler Yönetmeliğinin 91 inci maddeleri gereğince,

a) Derneğin kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürüttüğü bir proje bulunup bulunmadığı,

b) Yapılacak protokol gereği oluşturulan Proje Yönetim Grubu tarafından, Protokol ve Proje, Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK- 23 formu ile protokol tarihini izleyen bir ay içinde valiliğe bildirilip bildirilmediği,

c) Proje çerçevesinde yapılacak harcamalar için ortak bir hesabın açılıp açılmadığı ve harcamaların bu hesaptan yapılıp yapılmadığı,

ç) Dernekler Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen diğer esas ve usullere uyulup uyulmadığı,

            2.13. Platformlar

            Dernekler Kanununun 25 ve Dernekler Yönetmeliğinin 94 üncü maddeleri gereğince;

a) Derneğin herhangi bir platforma üye olup olmadığı,

b) Üye olduğu platformda derneği temsil edecek kişi veya kişiler için yetkili organının kararının bulunup bulunmadığı,

c) Oluşturulan platformun faaliyete geçebilmesi için temsilciler tarafından mutabakat tutanağı düzenlenip düzenlenmediği,

ç) Düzenlenen mutabakat tutanağında platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri, yönetim grubu üyeleri ile koordinatörün isimlerinin belirlenip belirlenmediği,

            2.14. Derneğin taşınmaz malları

            Dernekler Kanunun 22 nci maddesi ile Dernekler Yönetmeliğinin 93 üncü maddesi gereğince;

a) Varsa, derneğin edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan EK- 26 formu ile mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği,

b) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda genel kurulun yönetim kuruluna yetki verip vermediği,

c) Derneğin taşınmaz mallarının dernek yararı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı,

            2.15. Yayınlar

            5187 sayılı Basın Kanununun 4, 5, 7, 10 uncu maddeleri gereğince;

a) Derneğin süreli veya süresiz yayınının bulunup bulunmadığı,

b) Basılmış eserde zorunlu bilgilere (basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri adresleri, ayrıca süreli yayında yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü) yer verilip verilmediği,

c) Süreli yayınlarda sorumlu müdür atanıp atanmadığı,

ç) Süreli yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek üzere, yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına beyanname verilip verilmediği, beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi alınıp alınmadığı,

            2.16. Derneğin ticari faaliyetleri

            5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince;

a) Derneğin ticari faaliyetinin bulunup bulunmadığı, bu faaliyetle ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilip ettirilmediği,

b) Derneğin ücretli olarak çalıştırdığı personeline ait prim ve vergilerinin ilgili kurumlara yatırılıp yatırılmadığı,

c) Varsa dernek iktisadi işletmesinin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediği,

            2.17. Diğer konular

            Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince;

a) Dernek hakkında adli ve idari işlem yapılıp yapılmadığı,

b) Derneğin, Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeleri dernek adında kullanıp kullanmadığı,

c) Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor ise gerekli iznin alınıp alınmadığı,

ç) Derneğin, Dernekler Kanununun 29 uncu maddesinde yasaklanan ad, işaret ve sembolleri kullanma yasağına uyup uymadığı,

d) Dernek ikametgahı ile dernek tüzüğünde yapılan değişikliklerin süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği, ayrıca tüzükte yapılan değişiklikler sonucu oluşan yeni tüzüğün şubelere gönderilip gönderilmediği,

e) Dernek organlarında meydana gelen değişikliklerin süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilip bildirilmediği,

f)   Gençlik ve Spor Derneklerinin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilip ettirilmediği,

g) Kamu yararına çalışma niteliği bulunan derneklerin yönetici ve denetçilerinin mal bildiriminde bulunup bulunmadığı,

ğ) Derneğin temsilciliğinin bulunup bulunmadığı, varsa, temsilciliğin adresinin, yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından, o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilip bildirilmediği,

h) Dernek tarafından halka açık olarak konser, tiyatro, şenlik veya sinevizyon vb. etkinliklerin düzenlenip düzenlenmediği,

ı) Dernek tüzüğünde belirtilen borçlanma usulleri ile ilgili hükümlere uyulup uyulmadığı,

i) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmediği,

j) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyorsa buna dair genel kurul kararının alınıp alınmadığı,

k) Derneğin, e-dernek uygulamasından yararlanıp yararlanmadığı,

l)Dernek tüzüğü ile varsa derneğin yetkili organı tarafından çıkarılan yönetmelik vb. alt düzenleyici işlemlerde yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığı,

Konularında inceleme ve araştırma yapılır.

III. DERNEĞİN VARSA YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİNİN  DENETLENMESİNDE İNCELENECEK KONULAR

 

            3.01. Genel bilgiler

            2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım toplama faaliyetinin bulunup bulunmadığı,

            3.02. Yardım toplama izni

            2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7 ve 27.12.1999 tarih ve 23919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince,

Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından; yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa, derneğin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınıp alınmadığı,

Eşya piyangosu düzenlenmesi halinde, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ve 41 inci Maddeleri ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’ in 7 nci maddesi gereğince ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden izin alınıp alınmadığı,

            3.03. Süre

            2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 10 uncu maddesi gereğince;

Yardım toplama faaliyetinin izin verilen süre içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

            3.04. Kamu görevlilerinin çalıştırılması

            2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 13 üncü maddesi gereğince;

Yardım toplama faaliyetinde çalıştırılan kamu görevlileri (Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensupları ve özel kolluk görevlileri hariç) için mülki idare amirinden izin alınıp alınmadığı,

            3.05. Kimlik belgesi

            2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 15 ve Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince;

Ayni veya nakdi yardımların, izin veren makam tarafından yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülen ve kendilerine yetki belgesi verilen kişiler tarafından toplanıp toplanmadığı,

            3.06. Makbuz ve biletler

            Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince;

a) Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzların müteselsil ve sıra numarası taşıyacak şekilde ve ciltler halinde tertip edilip edilmediği,

b) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzların dernek alındı belgelerinden ayrı olarak bastırılıp bastırılmadığı,

c) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlarda derneğin adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile başlangıç ve bitiş tarihine ait bilgilerin bulunup bulunmadığı,

ç) Eşya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması durumunda bastırılan biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması halinde bastırılan bilet ve davetiyelerde (c) bendinde yazılı bilgilerin yanında ayrıca rakam ve yazı ile olmak üzere bilet ve davetiye bedellerinin gösterilip gösterilmediği,

d) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletlerin noter tarafından damgalanıp damgalanmadığı,

            3.07. Makbuz bilet kayıt defteri

            Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince,

a) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletleri kaydetmek üzere noter tasdikli makbuz-bilet kayıt defterinin tutulup tutulmadığı,

b) Makbuz ve biletlerin yardım toplama faaliyetlerinde görev alanlara sayman üye tarafından zimmetle teslim edilip edilmediği,

            3.08. Yardım paralarının teslimi

            Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince,

            Yardım toplamakla görevli kişiler her onbeş günde bir veya topladıkları yardımın 150.- YTL’yi aşması durumunda onbeş günlük süreyi beklemeksizin topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim edip etmedikleri veya bu amaçla açılan banka hesabına yatırıp yatırmadıkları,

            3.09. Kesin hesap

            Yardım Toplama Kanununun 17 ve Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince;

Sorumlu kurul sıfatı ile dernek yönetim kurulunun, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarıp bir örneğini izin veren makama verip vermediği,

            3.10. Faaliyetin giderleri

            Yardım Toplama Kanununun 24 üncü maddesi gereğince;

Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde giderlerin, brüt gelirin yüzde onunu; eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama şekillerinde ise giderlerin, brüt gelirin yüzde kırkını geçip geçmediği,

            3.11. Yardım toplama gelirleri

            Yardım Toplama Kanununun 14 ve 25 inci maddeleri gereğince;

Yardım toplama faaliyeti sonucunda elde edilen gelirlerin, yardım toplama faaliyeti için öngörülen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı,

Konularında inceleme ve araştırma yapılır.

            IV.  DERNEK DENETLEME RAPORUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

             Yukarıda belirtilen konularda yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda denetimi gerçekleştiren kurul tarafından düzenlenecek olan “Dernek İç Denetim Raporu” nun yazılmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

4.01. Raporun II ve III üncü bölümlerindeki soruların cevaplandırılmasında;

a) Sorulan soru ile ilgili yapılan inceleme sonunda uygun olan sütuna “EVET” ya da “HAYIR” yazılarak cevaplandırılır. İhtiyaç duyulması halinde gereken bilgiler “Açıklama” sütununa yazılır.

ÖRNEK-1

2.02. Genel Kurul Toplantıları                                              Evet / Hayır           Açıklama

a) Dernek olağan genel kurul toplantısını yönetim kurulunun çağrısı üzerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapmış mı?

Evet

Olağan genel kurul03.10.2007 tarihinde yapılmıştır.

 

ÖRNEK-2

a) İşletme hesabı esasında defter tutulması halinde           Evet / Hayır             Açıklama

2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri işlenmiş mi?

Hayır

Bazı üyelere ait kimlik bilgilerinde eksiklik bulunmaktadır.

b) İlgili soruda belirtilen konuda derneği ilgilendiren bir durum yok ise,  ilk soru “HAYIR” yazılarak cevaplandırılır. Aynı konu ile ilgili diğer sorulara (-) işareti konulur.

 

ÖRNEK

2.08. Dernek Lokali                                                            Evet / Hayır              Açıklama

a) Derneğin lokali var mı?

Hayır

 
b) Lokal olarak açılan yere mülki idare amirliğince “Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi” verilmiş mi?

 
c) Dernek yönetim kurulu kararıyla lokal sorumlu müdürü tayin edilerek mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

 

4.02.  Raporun IV üncü bölümündeki “Eleştiri ve Tavsiye Edilen Hususlar” başlığı altında, yukarıdaki sorular kapsamında yapılan denetleme neticesinde dernek tüzüğüne veya mevzuata aykırı olan ya da eksik görülüp eleştiri veya tavsiyeye değer bulunan hususlar belirtilir.

4.03. Raporun V inci bölümündeki “Sonuç” başlığı altında ise, varsa eleştiri veya tavsiye edilen hususlarla ilgili olarak konusuna göre dernek yönetim kurulu veya genel kurul tarafından yapılması gereken işlemler belirtilir.