3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun

3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun

Kanun Numarasi: 3335

Kabul Tarihi: 26/03/1987

Yürürlük Tarihi: 07/04/1987

Yayimlandigi Resmi Gazete Tarih Sayisi: 07/04/1987 / 19424

Madde 1 – Uluslararasi alanda beraberlik ve isbirligi yapilmasinda fayda görülen hallerde,Türk ve yabanci hakiki veya hükmi sahislarin veya yalniz hükmi sahislarin,kazanç paylasma amaci disinda ve kanunlarla yasaklanmamis olmak kaydiyla ekonomik ve teknik alanlarda isbirligini gelistirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karsilikli teknolojilerinden yararlanmak maksadiyla Türkiye’de veya yurt disinda:

a)      En az yedisinin; uluslararasi nitelikte birlik,federasyon veya benzeri tesekküller kurmalari veya kurulmus bu gibi tesekküllerin subelerini açmalari,

b)      Uluslararasi faaliyette bulunmalari,

c)      Mevcut kurulus ve benzeri derneklere katilmalari veya bunlarla isbirliginde bulunmalari,

Disisleri Bakanliginin görüsü alinmak suretiyle Içisleri Bakanliginin teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunun iznine tabidir.

(a) bendine göre Türkiye’de kurulan tesekküller,kurulus bildirisini ve eklerini,merkezlerinin bulundugu mahallin en büyük mülki amirligine vermek suretiyle tüzelkisilik kazanirlar.

Bunlardan kurulus, amaç ve sartlarini kaybedenlerle, kanun ve statülerinin öngördügü yükümlülükleri yerine getirmeyenler, kendiliginden dagilmis sayilirlar.

Kamu kurum ve kuruluslari da, Disisleri Bakanliginin görüsü alinmak suretiyle Bakanlar Kurulunca izin verildigi takdirde, birinci fikradaki amaç dogrultusunda faaliyet gösteren kendi konulariyla ilgili uluslararasi birlik,federasyon veya benzeri tesekküllere istirak edebilirler.

Madde 2 – Bu Kanunla kurulmasina izin verilen tesekküllerin denetimleri, hükmi sahsiyetlerinin sona ermesi ve faaliyetten ali konmalari hususunda; 2908  sayili Dernekler Kanununun ilgili hükümleri,bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanir. Ancak, tesekküllerin kanunlarimiza veya milli menfaatlerimize uymayan veya kurulus amaçlariyla bagdasmayan Faaliyette bulundugunun anlasilmasi durumunda gecikmesinde sakinca bulunan hallerde tesekkülün faaliyetleri, Disisleri Bakanliginin görüsü alinmak suretiyle Içisleri Bakanliginin teklifi üzerine,Bakanlar Kurulunca geçici olarak durdurulur.

Birinci maddede belirtilen tesekküllerin üyelikleri, organlari,toplanti ve karar usulleri, faaliyetleri ve benzeri konular,Disisleri Bakanliginin görüsü alinmak suretiyle Içisleri Bakanliginca onaylanacak statülerinde belirtilir.

Geçici Madde 1 – (3335 sayili Kanunun kendi numarasiz geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayili Kanun ile madde numarasi teselsül ettirilmistir.)

Mevcut bu tip tesekküller,bir yil içinde hukuki durumlarini bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadirlar.Bu süre içinde durumlarini düzeltmeyenlerin hukuki  varliklari, hiçbir isleme gerek kalmaksizin kendiliginden sona erer.

Madde 3 – Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

——————————————————————————–

· · Kabul Tarihi: 36.03.1987, No: 3335, R.G. Yay. Tarihi: 07.04.1987, Sayi: 19424

5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun

5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle
lİişkilerine Dair Kanun

5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun

Kanun Numarası              : 5072

Kabul Tarihi                     : 22/1/2004

Yayımlandığı R.Gazete Tarih ve Sayısı  : 29/1/2004 / 25361

Amaç ve kapsam

Madde 1-

Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar.

Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu vakıfların hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Temel ilkeler

Madde 2- a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz.

b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz.

c) Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez.

d) Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz.

e) Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.

f) Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.

h) Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz.

ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar.

Cezalar

Madde 3- 2 nci maddede belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır.

Hizmetin verilebilmesi için dernek veya vakfa bağış yapılması ya da kullanılacak malzemenin dernek veya vakıftan temin edilmesinin zorunlu kılınması nedeniyle, kamu hizmeti engellenmiş veya geciktirilmiş ise ceza yarı nispetinde artırılarak tatbik edilir.

Dernek tüzüğü veya vakıf senedi bu Kanuna aykırı olan veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Bu dernek ve vakıfların yöneticileri hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Ek Madde 1- (Ek: 25/6/2009-5917/35 md.)

Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 5/4/1991 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunun 14/6/1991 tarihli ve 91/1939 sayılı Kararı ile onaylanan milletlerarası andlaşma uyarınca kurulmuş olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, kurulduğu tarih itibariyle kanunla kurulmuş vakıf niteliğini haizdir.

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıflar, 31.12.2005 tarihine kadar, dernek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir.(1)

Dernek tüzüğünü veya vakıf senedini altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Ayrıca, dernek tüzüğünü veya vakıf senedini bu süre içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen yöneticiler hakkında 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2- (Ek: 17/9/2004-5234/ 24 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır.

Yürürlük

Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme  

Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.