3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Dernekler Dairesi Başkanlığı İle İlgili Hükümler)

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ

Kanun Numarası: 3152

Kabul Tarihi        :14/02/1985

Yürürlük Tarihi    :23/02/1985

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 23/02/1985 / 18675

Ana hizmet Birimleri:

Madde 8 – İçişleri Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:
a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
d) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü,
e) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı.
f) Dernekler Dairesi Başkanlığı (Ek:31.07.2003-4970/1. md.)

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Madde 13/A -(Ek:31.07.2003-4970/2. md.)

Dernekler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, iş ve işlemleri izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek.

b) Derneklerin izne tâbi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek.

e) Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

f) Dernek ve birliklerin yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak.

g) Derneklerin yurt dışından sağlayacağı aynî ve nakdî yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek.

h) Derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

i) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek.

j) Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek.

k) Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak.

l) Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Derneklerin kaydedileceği dernekler kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları yönetmelikle düzenlenir.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro şeflikleri oluşturulmaz.

Ek Madde 2 -(Ek:31.07.2003-4970/3. md.)

İçişleri Bakanlığında dernekler denetçileri ve dernekler denetçi yardımcıları istihdam edilir.

Dernekler denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan Devlet memurluğuna atanacaklarda aranılan genel şartlara ek olarak;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak şarttır.

Dernekler denetçi yardımcılığına atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak meslekî yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.

Bu sınavda başarılı olanlar dernekler denetçisi unvanını alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile olumsuz sicil alanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar Dernekler denetçi yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Dernekler denetçiliği ve  dernekler denetçi yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavları ile yetiştirilme ve çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 3 -(Ek:31.07.2003-4970/3. md.)

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının ihtiyacını karşılamak üzere ekli (1) sayılı listelerde yeralan  kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Geçici Madde 9 -(Ek:31.07.2003-4970/5. md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçisi unvanı ile görev yapanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı dernekler denetçisi kadrolarına naklen atanmış sayılırlar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
(Ek-1 sayılı Cetvel):
Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 1. İller İdaresi Genel Müdürlüğü 1. Teftiş Kurulu Başkanlğı 1. Personel Genel Müdürlüğü
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 2. Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2. A. P. K. Kurulu Başkanlığı 2. Eğitim Dairesi Başkanlığı
Müsteşar Yardımcısı 3. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 3. Hukuk Müşavirliği 3. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Müsteşar Yardımcısı 4. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 4. Bakanlık Müşavirleri 4. Özel Kalem
Müsteşar Yardımcısı 5. Kaçakçılık, İstihbarat Hareket ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı 5. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6. Dernekler Dairesi Başkanlığı (Ek:31.07.2003 -4970/5. md.)